Základní údaje

Internetový obchod regie257.cz nabízí prodej zboží (oblečení, hudebních nosičů a reklamních předmětů) koncovým uživatelům. Při nákupu zboží v tomto obchodě platí níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jakub Šanda,
IČ: 03464857,
 se sídlem Dobrovodská 61, 370 06 České Budějovice podnikající jakožto fyzická osoba a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

Kontaktní email: info@regie257.cz

Kontaktní telefon:  +420 723 189 267

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků internetového obchodu. V on-line obchodě jsou vždy uváděny aktuální a platné ceny. Změna cen je vyhrazena.

– – –

Dostupnost zboží

Dostupnost zboží je vždy uvedena stránce konkrétního produktu (u oblečení až po vybrání velikosti), pokud je zboží momentálně nedostupné, může zákazník vybrat možnost „uvědomte mne“, a po dodání vybraného zboží na sklad bude informován emailem.

Platební podmínky

Způsob, kterým chcete platbu provést, označíte při vyplňování objednávky. Platbu je primárně možné provést pouze zaplacením dobírkové částky při převzetí zboží, je též možné zaplatit převodem na účet a přes zabezpečenou platební bránu kreditní kartou nebo účtem PayPal.

Poštovné a balné

Cena poštovného a balného se odvíjí od způsobu platby a hmotnosti zásilky (nejlevněji vychází platba převodem na účet a nejdražší je zaslání na dobírku). Přesná kalkulace se Vám zobrazí při dokončování objednávky. Při nesprávně vybraném typu dopravy se cena automaticky dopočítá a rozdíl bude přičten k původní celkové ceně.

Doprava

Dle Vašeho výběru Vám zboží zašleme Českou poštou jako obyčejnou zásilku nebo obchodní balík. Odesíláme obvykle do 14 pracovních dnů. Osobní odběr je možný v obchodě Paragraff Shop, Dobrovodská 980/87, 370 06 České Budějovice od 13:00 do 17:00. Při objednávce na eshopu zvolte osobní odběr a až bude objednávka připravena k vyzvednutí, obdržíte email.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

– – –

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Pozdější reklamace bude považována za poškození způsobené kupujícím. Za vady vzniklé přepravou neručíme. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, žehlením výrobku-potisku a nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

Objeví-li se na zboží v záruční lhůtě vada, která byla způsobena pravděpodobně výrobou, doporučujeme kupujícímu o tomto faktu co nejdříve informovat e-mailem nebo písemně prodávajícího a dohodnout se s ním předběžně na dalším postupu. Doporučujeme kupujícímu, aby oznámení o závadách na výrobku musí obsahovat – jméno kupujícího, adresu, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. V případě zaslání oznámení o reklamaci prodávajícímu e-mailem upozorňujeme, že je nutno reklamovaný výrobek co nejrychleji po konzultaci s prodejcem doručit prodávajícímu, abychom mohli vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě. V případě odeslání oznámení o reklamaci Českou poštou doporučujeme přibalit výrobek k tomuto oznámení. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží obalem při přepravě nemusí být reklamace uznána. (Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Takové zásilky prodávající nepřevezme a nechá zaslat zpět.) Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je:  Jakub Šanda, poste restante, Eduarda Beneše 655/19, 370 06 České Budějovice

Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě osobního kontaktu vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. V případě, že bude reklamace uplatněna e-mailem, bez osobního kontaktu, tak prodávající potvrdí uplatnění reklamace taktéž e-mailem. Dále prodávající vydá nebo zašle formou e-mailu kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace) až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Kupující je povinen věc převzít do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení.. Prodávající vydá, případně zašle e-mailem kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně věci (zboží), začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace emailem.

Reklamace se nevztahuje na vady způsobené užíváním, opotřebováním, nevhodným zacházením!

– – –

Odstoupení od smlouvy

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží). V případě, že prodávající nepředá kupujícímu informace, které je prodávající povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem dle ust. § 53 odst. 4 a 6 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, činí lhůta pro odstoupení tři měsíce od převzetí zboží, jestliže jsou však informace řádně předány v průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od této doby počíná běžet lhůta 14 denní. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

V případě uplatnění výše uvedeného práva na odstoupení od smlouvy má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit kupujícímu, který je spotřebitelem, zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující je na druhou stranu povinen vrátit prodávajícímu vše co obdržel dle kupní smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou, záruka

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc obvyklé. Dále že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (zákonná záruka). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

– – –

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Nejsou poskytovány dalším osobám. Prodávající neposkytne tyto osobní údaje žádné jiné osobě, která nemá bezprostřední vztah ke správnému vyřízení objednávky.

Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.


Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Kupující bere na vědomí, že koupí výrobků, které jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a logů, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných firem, není-li stanoveno jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez upozornění, pro zákazníka vždy platí obchodní podmínky platné v okamžiku učinění objednávky.